Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Integrale begeleiding van schoolgaande jeugd

Door: Abdel Abali
3 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Schoolgaande jeugd na school tijd begeleiding bieden of ondersteunen op het gebied van gedrag en talentontwikkeling, school, sport en creativiteit.

  • Wat is het verhaal achter uw plan?
De meerderheid van de schoolgaande  jeugd in Slotermeer  Noord Oost doet het gelukkig goed op school. Sommige halen een basis beroepskwalificatie voordat zij de school verlaten en anderen gaan doorstuderen. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Een deel van deze jeugd  ondervindt moeilijkheden in de eigen schoolloopbaan en krijgt niet altijd de juiste steun en begeleiding . Of is dit ontoereikend.  Voor deze jongeren willen we een wijkvoorziening in het leven roepen waarin zij na schooltijd de juiste begeleiding krijgen op het gebied van :
 - gedrag omgang en persoonlijke ontwikkeling
 - huiswerk
 - andere schoolse zaken zoals voorbereiden van examens en toetsen
 - sport, recreatie en creativiteit
 - Sociale Vaardigheden Training (voorbeeld onderwerpen: hoe  kom ik voor mezelf op, hoe kan ik samenwerken? hoe zeg ik mijn mening zonder angst? etc.)
Hiernaast bieden we ouders het volgende aan:
- ondersteunen met hun opvoeding in het algemeen en praktische opvoedingsondersteuning in het bijzonder.
- ouderbetrokkenheid en participatie 
- gezinscoaching
Ook scholen spelen in ons project een belangrijke rol. Zij worden ondersteund met het volgende :
- deskundigheidsbevordering
- communicatie met ouders
Maar ook door middel van bemiddeling tussen hen, ouders en leerlingen.

Met deze voorziening willen we jongeren helpen en ondersteuning in hun persoonlijke en schoolloopbaan zodat zij niet voortijdig de school verlaten of helemaal risico's nemen et hun leven.

Tot slot kunnen we ook samenwerken met of doorverwijzen naar diverse instanties als we dit in het belang van een goede ontwikkeling van de deelnemers achten.

  • Waarom past dit plan goed bij het thema dat u gekozen heeft?
Het project past in principe in minimaal 2 thema's. namelijk  Cultuur en kans creëren omdat we daar direct aandacht besteden en werken aan kansen creëren voor de jeugd.. Als een succesvolle schoolcarrière n hebben dan hebben zij meer kansen in de samenleving.

Het past ook in het thema  Veiligheid, Prettige en Groene de buurt omdat het ook om een preventief project gaat. Het project kent elementen van de primaire, secondaire en tertiaire preventie. In die zin heeft een positieve invloed op de veiligheid en prettige buurt.

  • Voor , door en met de bewoners
Dit  project zal dan uitgevoerd worden in directe samenwerking met en/of door de bewoners en betrokkenen in de wijk en het Stadsdeel.  Zo willen verschillende rollen vrijgehouden voor wijkbewoners zoals  mentoren en begeleiders uit de wijk halen. 

  • Waarom is dit project goed voor de jeugd? 
Alle schoolgaande jongeren hebben wel eens hulp nodig met hun persoonlijke en schoolgerelateerd vragen.  Vele van deze jongeren krijgt normaal gesproken hulp in eigen omgeving. Maar een ander deel krijgt deze steun niet om welke reden dan ook. We willen deze jongeren deze gemiste steun aanbieden zodat zij een succesvolle ontwikkeling meemaken en goed kunnen presteren op school
 We hebben dit project eerder met veel succes uitgevoerd. We hebben in die zin ruime ervaring op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, pedagogie en onderwijs. 

  • Wat wordt bereikt met dit project?
Het project zal ervoor zorgen dat jongeren die bij ons aangemeld worden 
 en het programma volledig gevolgd hebben er hoe dan ook:
 - met een positief resultaat van uitgaan. 
 - veel plezier beleven in tijdens het programma
 - kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling maar ook talentontwikkeling.
 - zij worden serieus genomen 
-  positief benaderd
-  zij krijgen ruimte om zichzelf te zijn zonder vooroordelen

Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.